Liquor Tanakaya

酒処 たなかや

지도 보기
주소

13 Saikamachi, Wakayama

和歌山県 和歌山市 雑賀町 13

이름/주소 (현지 언어)

  • 酒処 たなかや Liquor Tanakaya
  • 주소 和歌山県 和歌山市 雑賀町 13 13 Saikamachi, Wakayama
  • 이름/주소 (현지 언어)
Last updated: 2018-09-06

가까운 곳