Unagitsuri Osakaya

うなぎつり 大阪屋

지도 보기

주소

62 Saikamachi, Wakayama

和歌山県 和歌山市 雑賀町 62

이름/주소 (현지 언어)

  • うなぎつり 大阪屋 Unagitsuri Osakaya
  • 주소 和歌山県 和歌山市 雑賀町 62 62 Saikamachi, Wakayama
  • 이름/주소 (현지 언어)
Last updated: 2018-09-06

가까운 곳